onsdag 21 september 2011

Verksamhetsplanering med samverkan för tydliga resultat

Nu i dagarna planerar man i offentlig sektor för nästa år. Man upprättar verksamhetsplanerna. Alla chefer gör en verksamhetsplan. Även de som är ansvariga för verksamhetsområden upprättar sina planerade aktiviteter.

Jag ser att de som är arbetesmiljöansvariga upprättar sina planer och HR med kompetens- och ledarutveckling sina.

Jag vet ifrån de uppdrag vi har att många brister i arbetsmiljön kan hänföras till hur ledarskapet utövas. Detta kan resultera i att man får noteringar för hög eller ojämn arbetsbelastning, bristande feedback, otrivsel o s v. När arbetsmiljöansvariga tar fram sina verksamhetsplaner handlar det ofta om att hantera skyddsfrågor och psykosociala frågor och man budgeterar för detta.

Jag undrar om man i psykosociala frågorna även tar upp aktiviteter för att utveckla ledarskapet. Att utveckla detta ger ofta genomslag i arbetsmiljön, eller som vi säger, i chefernas och medarbetarnas arbetsförutsättningar. Att ge medarbetarna goda arbetsförutsättningar innebär inte bara höga värden på arbetsmiljön, utan även ett genomslag i andra nyckeltal, som antal ärenden, lönsamhet, ökad kreativitet, m m.

För att säkerställa att resurser avsätts, ser jag ofta behovet av närmare samordning mellan arbetsmiljöansvariga och ansvariga för chefs- och ledarutvecklng. Här har ledarutvecklingsansvariga en möjlighet att stötta verksamheten på ett sätt som ger mycket synliga resultat i verksamheten.

HR och arbetsmiljö i samverkan för ökad effekt i organisationen och som är klart mätbara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar