tisdag 8 november 2011

Chefer mobbar medarbetare

Jag läste i lokaltidningen om att chefen på ett gym i Täby mobbat en medarbetare som till slut tvingades att säga upp sig och fick 60 000 kr i förlikning. Kairos Futures och Manpower har gjort en undersökning där bland 8000 personer hade 14% uppgett att man upplevt sig vara mobbad av chefen. Arbetsmiljöverket tar emot c:a 250 anmälningar där chefen trakasserat medarbetare.

Mina reflektioner är ju rätt kluvna. Jag tror att det är sällan det finns enkla lösningar. Det finns ju orsaker till varför det uppstår sådana här situationer. Det kan finnas skäl som är uppenbara och det finns skäl som det fordras djup analys av aktörerna och situationen för att hantera.

Några exempel som jag ser kan vara orsaker (jag är nu ingen expert på konflikter och mobbning men jag ser ibland effekter av sådana på arbetsplatserna).

De enkla skälen kan vara att chefen har synpunkter på medarbetarens insatser eller tvärt om och att man har svårt att hantera situationen. En annan orsakt kan vara att chefen ska lösa en konflikt mellan olika medarbetare, där chefens agerande har fått oönskade konsekvenser. Det kan vara att chefen eller medarbetaren bär på känslor som triggas igång av något hos den andra personen. Orsakerna kan vara väldigt skiftande.

Säg att en enhet med en konflikt har 8 medabetare plus kombattanterna. Säg att varje medarbetare , förutom kombattanterna, ägnar tid och uppmärksamhet åt konflikten, kanske 15 minuter om dagen. Det blir två timmar per dag, plus tiden som de direkt inblandade är påverkade av konflikten. Säg att alla i gruppen arbetar med 20% lägre effektivitet. d v s att varje person utför arbete som de skulla ha klarat av på 6,5 timmar istället för 8 timmar per dag. Man tappar c.a 2 mandagar per dag i gruppen. Man tappar 10 mandagar i veckan och 40 mandagar i månaden. Jag har varit med om enheter som haft konflikter i flera år. Vad kostar det företaget att en konflikt kostar 400 mandagar/år hos en enhet med 10 personer? Plus vad det kan kosta i goodwill på marknaden och som arbetsgivare.

Som vi skulle ha sagt i försvaret - "det är Tjänstefel att inte åtgärda en konflikt på ett effektivt sätt". Företagsledningarna är ju ytterst ansvariga så "tjänstefelen" pekar direkt mot dessa. Man måste se till att konflikter åtgärdas tidigt när den uppstår och med effektiva metoder. Att lösa en konflikt kan kosta en hel del pengar, men jämfört med alternativkostnaden som uppstår när man inte löser en konflikt borde vara förskräckande.

Företagsledningen måste sätta upp riktlinjer för hur man ska hantera konflikter så att det inte råder någon tveksamhet i organisationen. Man ska också ha larmsystem som t ex effektiva medarbetarenkäter, utvecklingssamtal, samverkan med företagshälsovård, m m.

En tydlig och sund företags- eller verksamhetskultur kan minska risken för konflikter. Vidare kan olika utbildningar och utvecklingsprogram öka förmågan hos chefer och medarbetare att hantera olikheter på arbetsplatserna. Olika former av förebyggande arbete minskar riskerna för konflikter och skadorna när de uppstår.

Allvarliga konflikter uppstår och det gäller att våga ta tag i dessa och det är företagsledningarnas ansvar se till att man är effektiv i sin hantering av dessa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar