torsdag 23 februari 2012

Lyckas i jobbet genom anpassade åtgärder

Har du tänkt på hur tokigt det skulle vara om du har brutit benet under skidåkningen och försöker bota din smärta genom att ta en av svärmors nitroglycerintabletter?

Är det inte detta som man försöker göra i många företag när man satsar på generella insatser för att höja några faktorer i verksamheten? En generell insats för att t ex höja medarbetarnas prestationer passar ju inte överallt. T ex om ni väljer att motivationsprogram och kör ut detta till alla. Många kommer att rycka på axlarna och inte förstå alls vad som händer och varför man ska ha detta.

Det är stor risk att det är bortslösade resurser med ett sådant generellt program.

Alternativet är att ta reda på hur det ser ut på de olika enheterna. Jag menar hos första linjens chefer. Gör detta på ett tillförlitligt sätt. D v s använd vetenskapliga metoder. Gissa inte och försök inte låtsas att ni gör rätt. Det straffar sig alltid om man drar felaktiga slutsatser och agerar utefter dessa.

Se därför till att använda en tillförlitlig medarbetarundersökning och som ger analys och åtgärdslistor som är framtagna av experter. En tillförlitlig medarbetarundersökning är en sådan som man på ett strikt sätt kontrollerat att den mäter det den är framtagen för. Vidare att man har exkluderat de svar som inte är tillförlitliga. Det finns alltid av olika orsaker sådana i en undersökning.

Att ge varje chef en lista över de områden som de ska prioritera för att komma tillrätta med bristerna i sin enhet, ger snabbt genomslag i verksamheten. Medarbetare och chefer känner att de lyckas i jobbet.

Företagsledningen får efter medarbetarundersökningen en översikt över läget på de olika enheterna och kan anpassa stödet för att åtgärda de viktigaste problemen. Ifall resurserna tryter så kan man välja att inte åtgärda problemen på vissa enheter eller att avstå från vissa mindre viktiga problem.

Medarbetarna blir mer positiva till att företagsledningen tar reda på vilka problem som finns på alla enheter och sedan ger anpassat stöd till varje enhet jämfört med ett generellt program för alla enheter. Nog har du  stött på medarbetare som säger "Jaha, inte nu igen, detta gjorde vi förra året också ..." . Denna attityd slipper du ifall ni ger resurser för anpassade insatser till varje enhet och att cheferna valt rätt åtgärder.

Medicinen anpassas till åkomman och ni försöker inte göra tvärtom.

Resultatet kommer att bli mycket tydligt!

torsdag 16 februari 2012

Kurs medarbetarundersökningar för dig som fått uppdraget

Har du tänkt på vad ett affärssystem används till? Varför använder man sig av affärssystem? Förmodligen för att hålla koll på all ekonomi, massor med data om kostnader, produktionskostnader, investeringar, likviditetsflöden, avskrivningar m m. Massor med data samlas och sedan använder man sig av dessa data för olika slags prognoser, simuleringar och beslutsunderlag för att styra och leda verksamheten.

Förmodligen anser man att data i affärssystemen är tillförlitliga och användbara för att styra och leda verksamheten. Man investerar i nya marknader avvecklar marknader och omorganiserar utifrån de data man får från bl a affärssystemen. OK, jag är väldigt schematisk. Men min artikel ska bli kort.

Hur är det med data om hur medarbetare och chefer uppfattar sina arbetsförutsättningar. D v s data som relateras till kanske den dyrbaraste resursen i verksamheten. Finns det någon siffra på potentialen i era medarbetarresurser och hur mycket ni använder er av denna viktiga potential? Finns det detaljerade och tillförlitliga uppgifter om läget på de olika enheterna och ert beslutsunderlag som visar hur man ska prioritera för att skapa varaktigt höga prestationer på enheterna?

Om du tar er senaste medarbetarundersökning med till ett ledningsmöte och talar om att du vill att rapporterna från denna ska användas som en del i ert beslutsunderlag för en omorganisation eller en större förändring i strategin för hur ni ska bemanna olika verksamheter. Vad kommer du att få för svar?

Om du är det minsta tveksam till ditt förslag kommer att accepteras, rekommenderar jag dig att genomföra nästa medarbetarundersökning på ett tillförlitligt sätt. Du borde se till att ha så säkra data och så förädlade resultat att du kan lägga till en kolumn till de siffror som affärssystemet genererat där det står uppgifter om prestationsindex för enheterna och era målsättningar när det gäller att nyttja era medarbetares potential.

Lyckas du få in dessa uppgifter i beslutsunderlaget kommer det förmodligen att bli lättare för dig att få gehör för investeringar i t ex kompetensutveckling, ledarutveckling, m m. Er översyn av organisation och personella resurser får kanske en annan inriktning, därför att ni har jämförelsevis samma kvalitetsnivå på data från din medarbetarundersökning som från övriga delar i affärssystemet. Om du kan visa på siffror som visar på potentialen i olika enheter och du visar på förslag på åtgärder för att öka prestationerna blir det lätt att se vad detta innebär för produktionen och utvecklngskostnaderna för personalsatsningen för att nå den nya produktionsnivån. Det gäller att få företagsledningen att våga fatta beslut som också grundas på vad din medarbetarenkät har givit. Besluten ser kanske annorlunda än annars.

Så, om ni inte tar er medarbetarenkät på fullt allvar och använder den som underlag för att leda er verksamhet föreslår jag att du ser till att använda dig av vetenskapliga metoder för att få tillförlitliga data och att analys och sammanställningar görs enligt strikta kvalitetsregler. Ni bör ha en process som innefattar förberedelser, genomförande, återkoppling, uppföljning och uppföljning av insatser och nya uppföljningar.

Ska mitt inlägg anses vara en kurs?  Det är nog snarare en introduktion till en kurs. Jag är medveten om att många jobbar mycket seriöst och kan därmed använda sina data från medarbetarundersökningen i sina affärsbeslut. Men för dig som inte gör det hoppas jag att du håller med om att det ligger litet i det jag påstår.

torsdag 9 februari 2012

Medarbetarundersökning - test av dig som ska genomföra en

Vad är viktigast för dig när du ska välja en medarbetarundersökning?
  1. Att frågorna är de som innehåller de faktorer som ni beslutat är de viktigaste
  2. Att frågorna kan jämföras med den förra enkäten ni gjorde tidigare
  3. Rapporternas presentation i tydliga och pedagogiska bilder och diagram så att man i grupperna kan diskutera hur man ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön och skapa trivsel
  4. Att varje chef får en egen lista på områden att prioritera i förbättringsarbetet för att skapa varaktiga prestationer i sin enhet. Listan är gjord utifrån säkra mätmetoder och analys gjord av specialister.
  5. Snabb återrapportering - inom en vecka efter att undersökningen avslutats
  6. Att chefen kan diskutera rekommendationerna med den som utförde analysen
Kanske lätt att svara på?
Kanske svårt att svara entydigt på?
Men om du får välja tre alternativ - vilka väljer du då?

Om du utgår från vad du tror är viktigast för chefen när rapporten anländer?

Kan det vara att cheferna anser att underlaget är aktuellt och tillförlitligt? Att cheferna kan känna sig trygga med underlaget och kan ha hunnit förbereda med en diskussion med den som gjorde analysen innan de träffar sin grupper?

Förändrar detta dina val över de viktigaste alternativen vid val av medarbetarundersökning?

Om du tittar bakåt i tiden - har ni nått era mål i förbättringsarbetet efter de tidigare medarbetarundersökningarna?
Är du nöjd med resultatet?
Önskar du att ni hade kunnat ändra snabbare på brister och kunnat bli mer effektiva?
Hur har era chefer det? Finns det stor risk att ni förlorar ett antal duktiga under det kommande året?
Finns det stor risk att ni tappar ett antal viktiga medarbetare för att de inte får lyckas fullt ut?

Vad händer ifall du använder dig av samma medarbetarundersökning som förra året?

Om det i år ser likadant ut då som förra året - vad ska ni göra då?
Jobba hårdare och mer målmedvetet, skapa processer, följa upp bättre och därmed driva förbättringsarbetet från ledningsgruppen?
Ärligt sagt - har ni inte gjort detta tidigare?
Skulle man kunna säga att talesättet:  Gör du som du alltid har gjort - så får du samma resultat som förr?

Är det inte dags att överväga att göra årets medarbetarundersökning på ett helt nytt sätt?

söndag 5 februari 2012

Lyckas i jobbet - skapa flyt

Jag läser en artikel som med okänt budskap som jag fått för en tid sedan som handlar om att ha flyt och forskning kring detta. Forskaren är Mihály Csíkszentmihályi. Sök på Google på detta namn, så finner du mycket mer intressant. Han finns även på Ted.com.

Ett citat jag hittar som definition på nätet: Flow is a state of peak enjoyment, energetic focus, and creative concentration experienced by people engaged in adult play, which has become the basis of a highly creative approach to living.

Det finns mycket skrivet och på video om detta på nätet, så jag ävgränsar mig till själva artikeln som säger att man i arbetslivet ska ha vissa förutsättningar på plats för att känna flyt i det man upplever och gör.

Det gäller att skapa en miljö där människor inte är rädda, där människor känner tillit. Klara mål för verksamheten är ockå viktig, liksom återkoppling på arbetet. För mycket och för litet att göra kan inverka negativt på arbetsglädjen och därmed på flytmöjligheten.

De som är för oroliga av sig, alltför självmedvetna eller tävlingsinriktade kan ha svårt att känna flyt även om de har ideala flytförhållanden.

Hur känns det att befinna sig i flytet? I en sådan situation är målet tydligt och den verkliga njutningen ligger i de steg man tar för att uppnå målet. Inte att man faktiskt når målet. Känner du igen detta från när du gick i skolan eller tävlade? Att när du klarat ditt skrivningsmål så kändes det som ett antiklimax eller när du tävlade och vann eller nådde ditt mål, så kändes det tomt? Det var när du kände att du kom framåt i studierna och träningen som gav kicken. Du har säkert egna upplevelser där du känt flyt, där tid och rum upphört och allt bara fungerar. Du känner dig nästan förvånad efteråt över vad du uträttat. Du längtar kanske efter nästa tillfälle att skapa din flytsituation?

För att hitta stunder av flyt ska du söka efter situationer du känner passion för. Dagarna innehåller för oss allra flesta en massa måsten som vi inte känner entusiasm för. Försök då att hitta sätt att utföra dessa aktiviteter. Om du måste diska, kan du försöka hitta på en tävling eller lek som gör att du fokuserar på att göra diskningen på ett speciellt sätt och kanske mer och mer effektivt i varje moment.

Vad blir konsekvensen av när människor känner flyt? De trivs. De älskar situtaionen. De blir förvånade och kanske imponerade över vad de uträttat. Om människor känner flytet när de är på arbetet, får de mycket uträttat, det blir oerhört rätt det de utför,  de känner kontroll över situationen, de känner entusiasm och de upptäcker ofta att de överträffat vad de tidigare trodde var möjligt för dem att utföra.