torsdag 22 mars 2012

Hjälp chefen att nå sina mål med en medarbetarenkät

Jag har nu haft flera samtal med företag där man vill att medarbetarenkäten kopplas till chefernas mål.
Man vill ha en tydlig koppling mellan resultatet i medarbetarindersökningen och chefens mål.

Jag ger här ett förslag för att möta detta behov:

1. Satt upp prestationsmål för företagaget och varje enhet.

2. Skapa en process för att höja prestationerna i verksamhet där man definierar olika steg och där medarbetarenkät är en aktivitet.

3. Använd en tillförlitlig medarbetarundersökning som mäter just de faktorer som påverkar det mål man vill uppnå. Frågorna måste också testas så att man vet att medarbetarna vet hur man ska svara.

4. Enkätsvaren måste kvalitetsgranskas, så att inte ogiltiga svar tas med. D v s att svar från personer som vill manipulera sina svar eller som missuppfattat frågor tas bort. Sätt gräns för lägsta accepterade svarsfrekvens av giltiga svar.

5. Första linjens chefer ska ha resultatet så långt det är möjligt med hänsyn till anonymiteten.

6. Sammanställning, analys och rekommendationer för prioriteringar till cheferna ska utföras enligt strikta regler av erfarna personer med god kännedom om olika arbetsplatsers förutsättningar.  D v s analytikerna ska känna till vad som är möjligt att uppnå i en butik, lärare, ledningsgrupp, administrationsenhet, verkstadsskift och ta hänsyn till detta när man skriver rekommendationerna till chefen.

7. Redovisning för chefen och i denna tala om för chefen i hur han/hon ska redovisa resultatet för sin grupp. Fokus är nämligen att diskutera rekommendationerna. Man sparar massor med tid genom att fokusera på vad undersökningen visar i form av rekommendationer och hur man ska formulera målen och aktiviteterna. Att diskutera svarsfördelning är direkt kontraproduktivt.

8. Redovisningen till chefer och medarbetare ska göras omedelbart efter avslutad medarbetarundersökning (d v s inom ett par veckor). Chefen ska kunna diskutera resultatet med analytikern för att förstå enhetens situation och rekommendationerna till fullo.

9. Uppföljande aktiviteter ska schemaläggas i processen. Omfattar rapportering till företagsledningen, uppföljningar av arbetet, stöd till chefer och grupper, deadlines m m.

10. I processen ska ingå tidpunkt för avstämning av processen och resultatet och att man är beredd att trimma själva processen och dess olika steg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar