onsdag 6 juni 2012

Lyckas i arbetet som chef efter en prestationsanalys


När man gör en medarbetarenkät eller NMI-undersökning eller som vi säger Prestationsanalys så finner man ofta att cheferna har högre värden eller verkar vara nöjdare än sina medarbetare.

Stämmer detta med verkligheten eller är det ett mätfel?

Vi har funnit att det ofta rör sig ofta om ett mätfel. Detta beror på att man att låter cheferna svara på samma frågor som medarbetarna. Cheferna tenderar att svara utifrån vad de uppfattar att medarbetarnas arbetsförutsättningar och inte sina egna. Det är således en mer eller mindre optimistfaktor som spelar in.

Vi fann detta genom de kvalitativa studier som vi gjort. Man behöver ställa frågorna till cheferna på ett annat sätt än till medarbetarna. Frågeområdena ska vara desamma som för medarbetarna men de måste omformuleras så att det klart framgår att det rör sig om chefens förutsättningar för att utöva sitt ledarskap och sin chefsroll.

Vi funderade mycket på varför det ofta inte hände så mycket i förbättringsarbetet efter en prestationsanalys när vi använde samma samma frågor för chefer och medarbetare. Det var ofta så att det var ungefär samma värden och samma problematik som vid förra årets mätning. Slutsatsen vi drog var att har inte cheferna bra arbetsförutsättningar som orkar de inte driva förändringsarbetet hos sina medarbetare.

Det är viktigt att cheferna får bra arbetsförutsättningar och vi rekommenderar att man genomför chefernas prestationsanalys ett halvår före prestationsmätningen för medarbetarna. Detta för att ge cheferna möjlighet att få sina arbetsförutsättningar tillgodosedda.

Chefer och medarbetare som upplever att de har bra arbetsförutsättningar också kan jobba mer kreativt och målinriktat på hur de ska stötta sina medarbetare.

Alltså - börja med att ge dina underställda chefer bra förutsättningar innan ni gör en medarbetarundersökning eller prestationsanalys. Ta reda på vad de behöver för förändringar inom de viktigaste faktorerna för att kunna prestera. Förbättra sedan de mest prioriterade faktorerna och de kommer att kunna skapa bra arbetsförutsättningar i sina enheter.

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar