söndag 9 september 2012

Dags för medarbetarundersökning


Har ni beslutat er för en medarbetarundersökning i höst?
Ska ni göra på samma sätt som sist eller överväger ni att göra på annat sätt?

En väl genomförd medarbetarundersökning ger ett antal positiva avtryck i verksamheten. Med en väl genomförd medarbetarundersökning menar jag att den gett ett antal tydliga tecken på att man har tagit till sig det som framkommit i undersökningen och att detta återspeglas i de nyckeltal som ni använder er av. Det kan röra sig om nyckeltal för frisknärvaro, lönsamhet, övertid, kundreklamationer, m m.

Här några exempel på tekcen på att en väl genomförd medarbetarundersökning bidragit till högre prestationer i ett företag eller en myndighet:

 • De grupper med problem har löst dessa och presterar nu på en hög nivå.
 • Det har blivit lättare att rektrytera nyckelpersoner idag än tidigare
 • Cheferna utrycker idag att de får möjigheter att utöva sitt ledarskap på ett effektivt sätt.
 • Tydliga tecken på att arbetsbelastningen blivit bättre (inte för hög och inte för låg) d v s t ex minskad övertid och sjukfrånvaro - rensat från externa faktorer som t ex konjunkur m m. 
 • Högre kreativitet och fler initiativ till förbättringar av olika slag från medarbetare och chefer
 • Är det idag lättare för ledningen att genomföra förändringar i organisationen idag än tidigare?
 • Har de mer delikata problem som ni i ledningen känner till både till lösts, t ex en långvarig konflikt lösts eller någon chefs brister i sin förmåga att leda sin grupp kommit närmare sin lösning.


En korrekt genomförd medarbetarundersökning ger cheferna tydligt besked om medarbetarnas uppfattning om sina arbetsförutsättningar inom de faktorer som påverkar deras prestationer.

Det är viktigt att medarbetarundersökningen ger cheferna tydligt underlag för att prioritera rätt i arbetet att utveckla medarbetarnas och underställda chefers arbetsförutsättningar.
Det finns några områden som är viktigare för prestationerna än andra och att medarbetarenkäten ska innehålla frågor på dessa områden.
Dessa är:

 • Kunna påverka i sitt arbete
 • Ha stimulerande arbetsuppgifter, men på en balanserad nivå
 • Bra gemenskap på arbetsplatserna
 • Bra ledarskap/relation med chefen
 • Balanserad arbetsbelastning
 • Trygg och säker arbetsplats


Fundera på om du sett tydliga tecken på förbättringar som kan härledas till de underlag ni fick från er förra medarbetarundersökning.

Drog cheferna rätt slutsatser och prioriterade rätt när de skulle använda de underlag de fick efter förra undersökningen?

Och slutligen - är det något ni funnit som kunde göras bättre i er nya medarbetarundersökning?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar