onsdag 27 mars 2013

Att sätta mål som innebär utveckling - kräver stor insikt

Att sätta mål som accepteras och som jag själv eller om jag har underställda så måste de tro på målen och de måste vara tydliga.
 
Ett mål måste vara:
  • Specifikt
  • Mätbart
  • Accepterat
  • Relevant
  • Tidsbestämt
  • Emotionellt tilltalande
  • Realistiskt men utmanande
(SMARTER - ifall du vill komma ihåg de olika faktorerna)

Att som många chefer säger att deras medarbetare gör sitt bästa innebär ofta att de underpresterar och når inte sin potential. 
Om man istället sätter uttryckliga mål påverkar detta prestationsnivån. Det finns också ett samband mellan hur utmanande målet är och vad som de facto presteras. Men detta gäller endast om den som ska prestera verkligen har förmågan att göra detta. T ex att man har kompetens, rätt arbetsförutsättningar på sin arbetsplats och att man får tydlig och relevant feedback.
 
För chefen innebär detta att chefen måste känna sina medarbetare för att kunna sätta lämpliga mål utifrån varje medarbetares förmåga och förutsättningar.
 
Ett framgångsrikt arbete med hela målprocessen innebär att medarbetarna och underställda chefer känner engagemang och därmed ökar prestationerna. Detta medför positiva konsekvenser för hela verksamheten.
 
Alltså - utbilda och träna cheferna i att sätta mål och ge feedback på ett effektivt sätt.
 
 
 
 

torsdag 14 mars 2013

Prestationsstyrning eller prioritera rätt för att kunna prestationsstyra

Jag fick en fråga om hur vår prestationsanalys fungerar när man använder sig av prestationsstyrning.

Med Prestationsstyrning avses Performance Management d v s att styra verksamheten med tydliga mål ned på medarbetarnivån som kontinuerligt följs upp i kombination med olika typer av ”morötter”. PM eller prestationsstyrning går väldigt mycket på prestationsfaktorn ”stimulans”.

För at skapa hållbar prestationsutveckling behöver man arbeta betydligt bredare  för att få med alla prestationspåverkande faktorer. D v s upplevd stimulans i arbetet, påverkan, trygghet, ledarskapet, arbetsgemenskap och arbetsbelastning.

Det finns inga som helst motsatsförhållande mellan PM/prestationsstyrning och vår Prestationsanalys – tvärtom!

tisdag 12 mars 2013

Vinnande mål - för att lyckas i jobbet

Jag läser en intressant bok av Lars G Mattsson som heter Vinnande Mål, en högpresterande organisation genom effektiv målstyrning.

Det är en av de bästa böcker jag läst av alla kategorier. Den är t o m fängslande. Jag tror att det beror på att den är skriven som en dialog mellan en VD i ett Svenskt företag och en erfaren konsult i USA och att ämnet är aktuellt för mig.

Han skriver bl a att KPMG gjorde en studie som omfattade 4000 anställda i olika företag av alla kategorier. Studien handlade om ifall de anställda visste vad de skulle åstadkomma i sitt arbete. Man fann att 55% saknade kunskap om vad de skulle åstadkomma i sitt arbete. I andra undersökningar fann man liknande nedslående siffror när det gällde prioriteringar som var i linje med organisationens mål.

Säg att ni har enheter som borde kunna prestera bättre eller att ni rent generellt vill öka er konkurrenskraft genom att förmå de anställda att  prestera mera.

Det som till stor del styr prestationerna är hur medarbetarna uppfattar sina arbetsförutsättningar. Du kan ha arbetsplatser där ni har världens effektivaste infrastruktur, men där det produceras väldigt litet. Du har kanske arbetsplatser där medarbetarna trivs och är glada, men där man presterar på oväntat låg nivå.

Säg att dessa situationer har funnits under lång tid, trots olika insatser.

Orsakerna kan vara många till problemet och ni har egentligen inte råd med underpresterande enheter. Ni har mål, men enheterna når dem inte.

Det författaren skriver är att det är viktigt att sätta mål och att sätta rätt mått när ni ska mäta utvecklingen, så att ni kan styra mot målen. Använder ni er av fel mått eller olämpliga mätmetoder kommer en målstyrning inte att fungera.

Författaren har visat på skillnader mellan olika mått som New York Police Department använt sig av och dem som Svenska Polisen använder sig av och hur brottsligheten utvecklats inom resp område.

Tänk över hur ni gör när ni mäter hur era medarbetare uppfattar sina förutsättningar för att lyckas i jobbet och vad detta innebär för hur ni uppfattas på arbetsmarknaden för de människor ni helst skulle vilja rekrytera.

Jag kommer att återkomma i detta ämne med Lars G Mattssons bok. Jag rekommenderar dig att köpa den ifall du använder dig av mål och målstyrning. Du blir inte besviken!