tisdag 24 september 2013

Agilt ledarskap

Jag läste DNs artikel under rubriken Ledarskapet är för viktigt för att överlåtas åt chefen (DN 22 sept 2013)

Agilt ledarskap = snabbrörligt och smidigt - d v s anpassat till aktuella situationen och uppgiften. Att man kallar det agilt beror på att det på många arbetsplatser krävs snabb anpassning till vad som sker i realtid. D v s kraven på snabb anpassning och kreativitet hos medarbetarna är så omedelbara att chefen eller avvikelserapporter kommer på efterkant. Kraven på ständig förnyelse är höga. Mellanchefer och medarbetare måste agera på ett konstruktivt sätt och ledarskapet måste underlätta för medarbetarna att anta utmaningarna med goda resultat.

Ledningen måste skapa förutsättningar för medarbetarna att med rätt kompetens, engagemang, ansvar och inte minst rätt företagsanda/-kultur.

I artikeln visar man i en faktaruta om agilt ledarskap där man bl a menar att mellanchefernas främsta uppgift är att se till att medarbetarna trivs på jobbet. Min kommentar är att det som får medarbetarna att trivas på jobbet är att de upplever bra förutsättningar att kunna utföra sitt arbete och utvecklas på jobbet. Att ha möjlighet och skyldighet att påverka och se resultat och känna uppskattning. Fokuserar man som chef på att medarbetarnas trivsel, är det väldigt lätt att man suboptimerar genom att satsa på fel saker. Medarbetarna inser ofta när chefens prioriteringar är fel när man satsar på en konferens eller ny kaffemaskin när medarbetarna upplever att problemen och dålig andra kan bero på andra faktorer, som chefens ledarskap, en konflikt, dåligt stöd från chefen vid svåra uppgifter, bristande rutiner m m.

Min kommentar: För att lyckas med agilt ledarskap bör man på ett adekvat och tillförlitligt sätt ta reda på hur medarbetarna och underställda chefer upplever sina arbetsförutsättningar. Alltså mäta detta och att göra detta tillräckligt ofta.

DNs artikel bygger delvis på boken Management 3.0 av Jurgen Appelo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar