torsdag 19 juni 2014

Mitt personliga exempel på hur viktigt det är med feedback och sammanhang

Som enmansföretagare jobbar jag ofta ensam. Jag har provat många olika sätt att utveckla mig som yrkesperson. D v s dels som företagare och dels som yrkesman inom min profession. Som företagare behöver jag utveckla min förmåga att generera lönsamma affärer och min förmåga att vara en värdefull tillgång för mina kunder och mina samarbetspartners. Det gäller för mig att visa resultat. Utan resultat inget förtroende från vare sig mig själv, mina kunder eller mina leverantörer/samarbetspartners.

Det gäller för mig att på ett tidigt stadium göra rätt val när det gäller vilka leverantörer och samarbetspartners jag vill arbeta tillsammans med, välja rätt marknadssegment och inom dessa rätt målföretag/-myndigheter. Jag ska också välja de problem som är viktigast för mina kunder att få lösta på ett snabbt sätt, utifrån min egen kompetens, mitt intresse och mina samarbetspartners leveransförmåga.

Jag måste också sätta av tillräckligt med tid för att rimligen skapa de volymer av kontakter jag behöver för att skapa en framgångsrik verksamhet. Jag behöver dels se till att varje dag och varje vecka bli litet bättre på att göra det jag gör. Jag behöver också ta ett steg tillbaka för att växla perspektiv och se om det är något jag missat eller se möjligheter för att få nya idéer.

Jag jobbar alltså ungefär som de flesta - men som ensamföretagare med den skillnaden att jag har jag bara externa kontakter och inga interna som klappar mig på axeln eller ger mig tummen ned eller kommer med goda råd.

Det är ju inte alltid så att även om jag gör rätt så blir det inte rätt resultat hela tiden. Det är då lätt att känna ett visst missmod och kanske överväga att överge något som kan bli bra i längden.

För att få viktig feedback och kunna stämma av med någon, har jag engagerat en ung person med lämplig bakgrund som granskar mina aktivitetsresultat, stämmer av mina aktiviteter mot de mål jag satt för mig själv och presenterar sina egna slutsatser för mig. Vi har många bra diskussioner. Jag gör regelbunden avrapportering och vi träffas en till två gånger i månaden.

Vi hade i förra veckan en avstämning av vårt samarbete under det senaste året.  Jag redogjorde då för de framgångar för mig som vårt samarbete bidragit till och han redogjorde för sina erfarenheter av hur han såg på det utvecklingsarbete som jag gjort under året och hur han såg på vårt samarbete och vad han ansåg vi skulle ändra på. Vi bestämde också ett antal saker i vårt samarbete som vi ska sluta göra och vi bestämde några nya rutiner och att jag ska prova att göra vissa aktiviteter på nytt sätt för att lättare nå mina nya mål. Vi hade förmodligen vad man skulle kalla för ett "utvecklingssamtal light".

Jag vill utifrån mina egna färska erfarenheter som ensamföretagare med behov av sammanhang, feedback och konstruktiv utvärdering visa på hur viktigt det förmodligen är för medarbetare och chefer att från sin chef få diskutera sina mål och kontinuerligt få feedback för att utvecklas

.Jag vill utifrån mina personliga erfarenheter visa på att det är viktigt för chefer att hålla en levande dialog med sina medarbetare inte bara om själva jobbet eller projekten utan även
om personliga mål och framsteg, verksamhetens mål och vid behov även hur man kan utveckla formerna för feedbacken. Hur och i vilken grad man ska göra det beror på ens egna erfarenheter och hur man är som person och vem man ska möta.