torsdag 13 november 2014

Tuffa mål? Börja med att ta till vara på potentialen i din organisation

Hur kan man ta reda på vilken potential en verksamhet har och hur ska man prioritera för att ta till vara på den?

Ett sätt kan vara att börja med en undersökning där man benchmarkar sin verksamhet mot  de bästa i ens bransch eller verksamheter med samma sysselsättning. Men med vilka mått ska man benchmarka mot?

Många använder sig av medarbetarundersökningar som ibland ger besked om hur nöjda medarbetarna är - NMI - Nöjd MedarbetarIndex. Jag är inte övertygad om att detta är rätt metod - det finns mig veterligen ingen forskning som visar på att nöjda medarbetare innebär bra prestationer på en hög och hållbar nivå.

Jag har tagit fram en jämförelse mellan den analys vi kallar för Prestationsanalys eller som vi också kallar  Nästa Generations Medarbetarenkät och en "vanlig" medarbetarenkät. Det är viktigt att ha ett syfte med den analys man gör för att kunna dra rätt slutsatser och sedan göra rätt. Har man fått tuffa mål och sådana har alltid för korta tidshorisonter så får man bara en chans - d v s göra rätt redan första gången.

 Till Orantics hemsida för att hämta jämförelsen.

fredag 7 november 2014

Verksamheter med tuffa mål behöver ta tillvara på medarbetarnas potential

Att få eller sätta upp tuffa mål för sin verksamhet ställer ofta nya krav på chefer och medarbetare. Att kommendera "Jobba hårdare" hjälper inte längre när man har slimmade organisationer.
Jag ser från våra uppdrag att väldigt ofta så finns det outnyttjad potential i slimmade organisationer. Det kan finnas outnyttjad potential även i grupper och enheter eller hela verksamheter där personalen är överbelastad. Hur kan detta komma sig?

I verksamhet med där personalen "går på knäna", kan den jobbiga situationen bero på andra saker än just underbemanning. Det kan t ex handla om att det finns konflikter, bristande gemenskap eller att man har otydliga mål och feedback från cheferna. Orsaken kan vara bristande kompetens, dålig planering - vissa medarbetare kan t o m i en överbelastad gupp undersysselsatta. Om medarbetarna får för mycket eller för litet stimulans i arbetet kan sänka motivationen. Brister i ledningens förväntningar på att medarbetarna ska bidra med konstruktiva idéer och förslag påverkar prestationerna negativt. Lika så om medarbetarna och cheferna upplever för små möjligheter att påverka.

Väldigt ofta ser vi att chefer som blivit chefer p g a att de varit duktiga specialister, fått omfattande chefs- och ledarskapsutbildningar i samband med befordran och sedan förväntas de leda en verksamhet. Dessa chefer glömmer ofta att de har medarbetare och blir ännu mer fokuserade på att på egen hand lösa uppgiften.

Ett avgörande steg i en tufft-mål-situation är ta reda på potentialen grupperna och sedan göra rätt prioriteringar i varje grupp för att ta tillvara på gruppernas potential.

Enkelt?
Knappast!

Det gäller för cheferna att se läget "osminkat" och att dra rätt slutsatser. Sanningen vad man behöver göra som chef och i gruppen kan vara tuffa utmaningar. Men om man inte gör rätt, riskeras målet eller att man får offra onödigt mycket för att nå det.

Stötta cheferna genom att hjälpa dem att identifiera potentialen i sina grupper och hjälp dem att prioritera rätt för effektivast ta till vara på potentialen och att göra detta med fokus långsiktigt hållbara prestationer på hög nivå.