torsdag 13 december 2012

Bevisa att ni är en attraktiv arbetsgivare!


Jag läste i helgen i DN om att man eftersträvar att minska inhyrning av läkare i landstingen. Det är dyrt att hyra in läkare från bemanningsföretag. Man vill själva anställa läkare. Men det är svårt att få läkare att vilja bli anställda för att jobba på vissa arbetsplatser. Detta kan naturligtvis bero på många saker utanför själva arbetsplatsen och arbetets innehåll.

Men det en arbetsgivare alltid kan göra är att skapa bra förutsättningar i arbetet. Jag hävdar att de flesta människor vill lyckas på jobbet. Oavsett typ av jobb och oavsett livssituation.

En viktig faktor för medarbetares framgång är ledarskapet. Det vill säga medarbetarens förhållande till sin närmaste chef. Finns det dubbelriktade förtroendet, eller upplever medarbetaren att arbetsuppgifterna är meningsfulla, god arbetsgemenskap, att konflikter löses snabbt, o s v. Att arbetsuppgifterna är stimulerande är en viktig faktor för många människor. Vad innebär det för arbetsgivaren ifall en person lyckas i jobbet? Jo att den personen sannolikt presterar mera och är allmänt mer kreativ och bidrar således ännu mer än bara produktionsresultat.

Jag märker konkurrensen om attraktiva personer att anställa ökar. Man börjar betala mycket för att få tag på bra nyckelpersoner. Det är därför viktigt när man rekryterat nya medarbetare, att de omedelbart får möjlighet att få sina behov i arbetet tillfredsställda, annars lämnar de arbetsplatsen. Det är inte mycket idé att anställa en efterfrågad person som kommer att känna sig besviken efter ett tag. Det kan skapas mycket badwill om han eller hon snabbt slutar.

Jag kan bara säga att det gäller att ta reda på hur dagens medarbetare uppfattar sina arbetsförutsättningar. Analysera resultatet och håll isär orsak och verkan. Se till att kvaliteten på din undersökning är tillförlitlig, så du inte drar fel slutsatser vilket kan bli förödande för ert förtroende på arbetsmarknaden.

Med din undersökning som bas, gör prioriteringar - som syftar till att öka skapa långsiktiga och höga prestationer. Stötta cheferna och gör kontinuerliga uppföljningar. Lyckas ni bra, kommer ryktet att sprida sig om att ni är en attraktiv arbetsplats. Se till att cheferna gör rätt prioriteringar och stötta dem i deras arbete. De kan stå inför svåra utmaningar och kan behöva stöd i deras dagliga arbete för att snabbt bädda för de attraktiva arbetsplatserna.

De bästa cheferna jobbar 100% på att få sina medarbetare att lyckas i jobbet!

torsdag 6 december 2012

Att främja goda arbetsförutsättningar skapar konkurrenskraft

Fortsättning på förra veckans inlägg som inspirerades av professor Lars Calmfors artikel i DN om den omvandling som är nödvändig för att dra nytta av den starka kronkursen.

Det gäller således för arbetsgivarna att prioritera rätt vid krissituationer när det gäller arbetsförutsättningarna. D v s se till att medarbetare och chefer alltid har optimala arbetsförutsättningar trots uppkommande kris.

Man riskerar annars att medarbetare och chefer tappar sugen och det kan gå riktigt illa så att företaget hamnar i en extensiell kris.

Jag påstår att det går utmärkt att ha engagerad personal på sina arbetsplatser om en förändringssituation hanteras rätt. T ex att man upplever trygghet och att man kan påverka - d v s kunna se möjligheter även om man riskerar uppsägning är kanske de mest övergripande faktorerna.
Tydligt ledarskap behövs i kris, för naturligtvis väcker en uppsägning känslor som måste hanteras på ett konstruktivt sätt vilken kan få till följd att det kan be en nystart för den uppsagde.

I verksamheter som har problem av något slag måste ständigt se över hur medarbetarna upplever sina arbetsförutsättningar inom de mest viktigaste områdena för som påverkar presterionerna. Dessa områden är trygghet, påverkansmöjlighet, arbetsgemenskap, stimulans i arbetet, arbetsbelastning, ledarskapet.
Man måste följa utvecklingen och stötta och ge cheferna utrymme för att driva rätt frågor för att få medarbetare och underställda chefer att uppfatta att deras arbetsförutsättningar är goda och därmed främjas kreativitet och prestationer.